Παραθεριστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός Εμπόρων Νομού Ηρακλείου

Αρχική Νέα Νέα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22/3/2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22/3/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ¨ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.¨
Προς όλα τα μέλη του ¨Παραθεριστικού Οικοδομικού
Συνεταιρισμού Εμπόρων Ν. Ηρακλείου¨.

Ενταύθα

Κυρίες και Κύριοι,
Καλείστε σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων
του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, στην Λ. Δημοκρατίας αρ.10 την 22/3/2023
ημέρα Τετάρτη και ώρα 5:30μ.μ.
Επειδή, για την νόμιμη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης, απαιτείται η
παρουσία των τριών τετάρτων (¾) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών
του Συνεταιρισμού, που όμως είναι δύσκολο να επιτευχθεί κατά την ως άνω
ημερομηνία, η Γ.Σ. θα συνέλθει τελικά την επόμενη Τετάρτη 29/3/2023 , στον
ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, οπότε οι εργασίες της, θα πραγματοποιηθούν
υποχρεωτικά, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών, τα οποία θα παρευρεθούν
(άρθρο 20 Καταστατικού).
Η παρουσία όλων την 29/3 /2023 είναι επιβεβλημένη.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Λήψη απόφασης για πώληση της συνολικής έκτασης του Συνεταιρισμού λόγω
έλλειψης ενδιαφέροντος των Μελών και για οικονομικούς λόγους (εάν βρεθεί
αγοραστής και εάν είναι εφικτό νομικά).
2. Διαγραφή Μελών που οφείλουν κεφάλαιο.
3. Έγκριση Ισολογισμού 2021.
4. Έγκριση Προϋπολογισμού 2023.

Για την τακτοποίηση της οφειλής των Μελών μπορεί να γίνει διακανονισμός έως 24
μηνιαίων δόσεων με ελάχιστη δόση 50€.

Ηράκλειο 23/2/2023

Ο Πρόεδρος
Μαθιουδάκης –Μπότης Παναγιώτης

Ο Γ. Γραμματέας
Γιάνναρης Νικόλαος