Παραθεριστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός Εμπόρων Νομού Ηρακλείου

Αρχική Καταστατικό
Καταστατικό Σελίδα 3

Άρθρο 16ο
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ

1.Η οποιαδήποτε αντικατάσταση μέλους Συνεταιρισμού με νέο διενεργείται ως εξής:
Ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός προκειμένου να διαθέσει την μερίδα του μέλους που αντικαθίσταται , δημοσιεύει προκήρυξη σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 4 π[αρ. 1,2 του Π.Δ. 93/87. Σε διάστημα 2 μηνών από την ημερομηνία της προκήρυξης για τη διάθεση της Συνεταιριστικής μερίδας ,δικαίωμα προτίμησης για την απόκτηση της Συνεταιριστικής μερίδας αυτής έχει ο οικείος Ο.Τ.Α. εφ’όσον εκδήλωσαν ενδιαφέρον στον οικείο Ο.Τ.Α.
Το διάστημα των 2 μηνών της παρ. 1 εδαφ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 93/87 για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρατείνετε μέχρι να ευρεθεί αντικαταστάτης του μέλους.
2.Σε κάθε αντικαταστάτη μέλους ο υπολογισμός ης αξίας της Συνεταιριστικής μερίδας γίνεται με βάση το σύνολο όλων των μέχρι τη στιγμή εκείνη εισφορών, οποιασδήποτε φύσης , του μέλους προς το Συνεταιρισμό.
Η αξία προσαυξάνεται μόνο κατά τον συμβατικό τόκο αναδρομικά για το εκάστοτε κεφάλαιο και για το εκάστοτε χρονικό διάστημα. Η ενδεχόμενη πραγματική λαμβανόμενη υπεραξία κατά τη στιγμή της διενέργειας της αντικατάστασης δεν λαμβάνετε υπόψην.

Άρθρο 17ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Οι σχέσεις ανάμεσα στο Συνεταιρισμό και τα μέλη του διέπονται από τις διατάξεις του υπ’ αριθ 93/87 Π.Δ. (ειδικότερα το άρθρο 6 παρ. 4 αυτού) και το παρόν καταστασικό.Οι διατάξεις του Εμπορικού και του Αστικού Δικαίου εφαρμόζονται συμπληρωματικά για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τα παραπάνω Διάταγμα.
Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι συνεταιροι έχουν δικαίωμα:
1. Να συμμετέχουν σε όλα τα λαμβανόμενα μέτρα για τους συνεταίρους σύμφωνα με το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και να επωφελούνται από αυτά.
2.Να λαμβάνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις , στις συζητήσεις , ψηφοφορίες, εκλογές και αποφάσεις.
3. Να λαμβάνουν γνώση των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων οποτεδήποτε και του ισολογισμού και απολογισμού πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση καθώς επίσης και οποιουδήποτε σχετικού στοιχείου προς το Συνεταιρισμό.
4. Επίσης όσα προκύπτουν από το υπ’ αριθμ. 93/87 Π.Δ.
Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: Οι συνέταιροι έχουν τις εξής υποχρεώσεις:
1. Να προασπίζονται και να εξυπηρετούν τα συμφέροντα και τους σκοπούς του Συνεταιρισμού και να μην προβαίνουν σε πράξεις που βλέπουν τα συμφέροντα του. Η ιδιότητα του μέλους συνεπάγεται την υποχρέωση συμμετοχής και συνεργασίας στη λειτουργία και τις δραστηριότητες του Συνεταιρισμού.
2. Υποχρεούνται να καταβάλλουν στο Ταμείο του Συνεταιρισμού τις εισφορές και δικαιώματα εγγραφής που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση καθώς και τα ποσά που θα απαιτηθούν για την εκπλήρωση του σκοπού σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που θα αναληφθούν από τα μέλη απέναντι του Συνεταιρισμού ή άλλου φορέα ή της Εταιρείας Μικτής Οικονομίας.
3. Υποχρεούνται να συμμορφωθούν με το πρόγραμμα του Συνεταιρισμού , το οποίο θα εφαρμοστεί μετά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης και τη διανομή με κλήρο σε κάθε μέλος ή α)κατοικίας της οποίας η κατασκευή έγινε από οργανωμένο κατασκευαστικό φορέα , οπότε η μεταβίβαση της κυριότητας από το Συνεταιρισμό προς το μέλος θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των εργασιών τεχνικής υποδομής και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών τεχνικής υποδομής και μετά την ολοκλήρωση κατά στάδια ή συνολικά του προγράμματος των κατοικιών, ή β) αυτοτελούς οικοπέδου για την ανέγερση κατοικίας στο έδαφος (άρθρο 7 παρ α,β του Π.Δ./τος 93/87).
Τα μέλη του Συνεταιρισμού που δεν εκπληρούν τις υποχρεώσεις τους διαγράφονται  (άρθρο 6 & 6, αβ, αγ, αδ του Π.Δ. 93/87).

 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ή ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

Η μεταβίβαση της κατοικίας ή τοθ οικοπέδου από το Συνεταιρισμό στα μέλη του γίνεται μετά από κλήρωση , δια συμβολαίου , αιτία πωλήσεως , το οποίο μεταγράφεται.
Η κλήρωση γίνεται στη διάρκεια Γενικής Συνέλευσης αφού οριστεί για το σκοπό αυτί τριμελής επιτροπή από τους συνεταίρους. Μέσα σε μια κληρωτίδα μπαίνουν κλήροι που περιέχουν τα ονόματα των δικαιούχων και μέσα σε μια άλλη μπαίνουν κλήροι που περιέχουν τους αριθμούς του οικοπέδου ή της κατοικίας. Πρώτα βγαίνει από την επιτροπή κλήρος που περιέχει το όνομα του συνεταίρου και στη συνέχεια ο δικαιούχος  ή ένα μέλος της επιτροπής βγάζει ένα αριθμό από την κληρωτίδα που αναγράφει τον αριθμό της κατοικίας ή του οικοπέδου που του έλαχε. Μέλη που συνδέονται μεταξύ τους , με συγγένεια μέχρι δευτέρου βαθμού , έχουν τη δυνατότητα , εφόσον το επιθυμούν , να πάρουν συνεχόμενα οικόπεδα ή κατοικίες , με την προϋπόθεση ότι θα υποβάλλουν στη διοίκηση του Συνεταιρισμού , εφτά ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία κλήρωσης, κοινή γραπτή δήλωση τους, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Για την κλήρωση συντάσσεται πρακτικό που καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής.
Οι συνέταιροι που κληρώθηκε στο όνομα τους η κατοικία ή το οικόπεδο είναι υποχρεωμένοι μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από το Δ.Σ. με σχετική πρόσκληση κοινοποιούμενη νομίμως, να προσέλθουν για την υπογραφή του συμβολαίου μεταβίβασης, διαφορετικά και χωρίς άλλη ειδοποίηση κηρύσσονται έκπτωτοι.