Παραθεριστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός Εμπόρων Νομού Ηρακλείου

Αρχική Καταστατικό
Καταστατικό Σελίδα 4

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο 18ο
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Όργανα του Συνεταιρισμού είναι : Η Γενική Συνέλευση των μελών , το Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο.

Άρθρο 19ο
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύγκληση. Ηγετική Συνέλευση των μελών του Συνεταιρισμού είναι το ανώτατο όργανο του, με το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά το Συνεταιρισμό, δεσμεύοντας με τις αποφάσεις της και απόντα ή διαφωνούντα μέλη. Το διοικητικό Συμβούλιο, Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση τακτικά μία φορά το χρόνο, το μήνα Νοέμβριο, στις εξής περιπτώσεις:
α) Για την έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων,
β)Του ισολογισμού και απολογισμού του προηγούμενου χρόνου και έκτακτα όταν:
1. Επιβάλλεται από το συμφέρων του Συνεταιρισμού.
2. Ζητηθεί εγγράφως από το 1/5 του συνόλου των μελών του Συνεταιρισμού, Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο αναγράφει στην ημερήσια διάταξη τα θέματα για τα οποία ζητήθηκε η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.
Επίσης η Γενική Συνέλευση των μελών του Συνεταιρισμού συγκαλείται έκτακτα από το Διοικητικό Συμβούλιο εφ’ όσον ζητηθεί:
1. Από το Εποπτικό Συμβούλιο
2. Από τον αρμόδιο Ειρηνοδίκη.
3.Απο το υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων.
4.Απο τους εκκαθαριστές σε περίπτωση λύσης του Συνεταιρισμού.
Το Εποπτικό Συμβούλιο μπορεί να ζητήσει την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης:
1.Όταν το απαιτεί το συμφέρον σου Συνεταιρισμού.
2. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση αντικατάστασης των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου.
3. Όταν πρόκειται για ανακοίνωση πορισμάτων ασκηθέντος ελέγχου. Ο Ειρηνοδίκης όταν της έδρας του Συνεταιρισμού ζητά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης όταν το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού αρνηθεί στον κατά την προηγούμενη παράγραφο οριζόμενο αριθμό μελών την έκτακτη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μελών.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση του Οικοδομικού Συνεταιρισμού εφ’ όσον πρόκειται να ανακοινώσει πορίσματα από διενεργηθέντα έλεγχο ή πρόκειται για γενικότερα θέματα οικιστικής και στεγαστικής πολιτικής.
Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με τα θέματα ημερήσιας διάταξης γνωστοποιείται ατομικά στα μέλη του Συνεταιρισμού με συστημένη επιστολή, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και στον Οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη συνεδρίαση.
Η πρόσκληση για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, αναγράφει τον τόπο και χρόνο της συνεδρίασης, υπογράφεται δε από τον Πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 11, του Π.Δ./τος 93/87) και το Γενικό Γραμματέα.

 


Άρθρο 20ο
ΑΠΑΡΤΙΑ
1.      Για την νόμιμη συγκρότηση  της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται η προστασία των τριών τετάρτων (3/4) τουλάχιστον του συνολικού των μελών του Συνεταιρισμού. Η ύπαρξη απαρτίας βεβαιώνεται με την υπογραφή στον κατάλογο των μελών και θεωρείται ότι υπάρχει μέχρι το τέλος της συνεδρίασης εφόσον παρίσταται τουλάχιστον το ¼ του συνολικού αριθμού των μελών του Ο.Σ.
2. Αν δεν διαπιστωθεί ύπαρξη απαρτίας η Γενική Συνέλευση Συνέρχεται την επόμενη εβδομάδα , χωρίς νέα πρόσκληση στον ίδιο τόπο , την ίδια μέρα και ώρα με τα θέματα συζήτησης.
τη φορά αυτή, η Γενική Συνέλευση βρίσκετε σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών και αποφασίζει πάνω σε όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης.

 

 

Άρθρο 21ο
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

 

Η ψηφοφορία διενεργείται με ανάταση χεριού, εκτός αν τα 2/4 των παρόντων μελών ζητήσει να γίνει με ονομαστική κλήση ή με ψηφοδέλτια. Ουδέποτε η απόφαση λαμβάνεται δια βοής. Η ψηφοφορία είναι μυστική όσον αφορά αρχαιρεσίες, παροχή ψήφου εμπιστοσύνης προς το Διοικητικό και το Εποπτικό Συμβούλιο, όπως αυτό προβλέπεται από το καταστατικό, την έγκριση του ισολογισμού, τη λογοδοσία σε προσωπικά ζητήματα.
Για τη διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση τριμελής επιτροπή από Συνεταίρους η οποία επιμελείται της συλλογής και της διαλογής των ψήφων. Τα ψηφοδέλτια μετά την αποσφράγιση τους μονογράφονται από την επιτροπή στο προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης και συντάσσεται σχετικό πρακτικό.
Αν από την ψηφοφορία προκύπτει ισοψηφία, επαναλαμβάνεται, αν αυτό είναι δυνατόν, άλλως επαναφέρεται σε  προσεχή συνεδρίαση.