Παραθεριστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός Εμπόρων Νομού Ηρακλείου

Αρχική Καταστατικό
Καταστατικό Σελίδα 1 & 2

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Συμφωνα με τις διατάξεις του υπ’ αριθμ. 93/87 Π.Δ (ΦΕΚ 52 Α 16/04/87) οι εγγεγραμένοι μέλη τις Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του υπό σύσταση παραυεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Εμπόρων Νομού Ηρακλείου, συντάξαμε το Καταστατικό του συνεταιρισμού ως εξής:

 

Άρθρο 1ο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ

Ο Συνεταιρισμός έχει επωνυμία ‘’Παραθεριστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός Εμπόρων Νομού Ηρακλείου Συν.ΠΕ.’’
Έδρα του είναι ο δήμος του Ηρακλείου Κρήτης, ο οποίος αποτελεί το κέντρο δραστηριοτήτων του και όπου είναι εγκατεστημένη η διοίκηση του.

 

Άρθρο 2ο
ΣΚΟΠΟΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  Ο Συνεταιρισμός έχει αποκλειστικό σκοπό την εξασφάλιση για τα μέλη του, παραθεριστικής κατοικίας στα Διοικητικά όρια της Κοινότητας Μιλάτου Ν. Λασιθίου και την εν γένει αναμόρφωση, ανάπλαση και εξυγίανση της περιοχής παραθεριστικής κατοικίας, προς όφελος των μελών του (άρθρο 2 του υπ άριθμ. 93/87 Π.Δ/ τος). Η έκταση του Συνεταιρισμού ευρίσκεται στη θέση ΝΗΣΑ ΑΓΟΡΑΣΘΗ της Κοινότητας Μιλάτου Λασιθίου.
Ο παραπάνω σκοπός μπορεί να πραγματοποιηθεί ή με παραγωγή κατοικίας από ενιαίο κατασκευαστικό φορέα ή με διανομή αυτοτελών οικοπέδων για την ανέγερση κατοικιών από τα μέλη ή με το συνδυασμό κατά οποιοδήποτε τρόπο των δύο αυτών περιπτώσεων (άρθρο 2 παρ/ 4γ του υπ’ αριθμ. 93/87 Π.Δ. τος).
Για να εκπληρώσει τον σκοπό του αυτό ο Συνεταιρισμός μπορεί να προβαίνει στος παρακάτω ενέργειες:
1. Να συνάπτει κάθε είδους δανειοληπτικές συμβάσεις με οποιαδήποτε τράπεζα ή άλλους πιστωτικούς οργανισμούς, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου.
2.Να κάνει συμβάσεις με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο θα αναλάβει τη μελέτη, την τοπογράφηση, τη ρυμοτόμηση σε οικόπεδα και κοινόχρηστους χώρους και γενικά τα έργα υποδομής, καθώς και την ανοικοδόμηση κατοικιών και κτιρίων κοινής χρήσης και ωφέλειας.
3.Γενικά μπορεί να προβαίνει έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σε οποιαδήποτε σύμβαση ενέργεια και εργασία η οποία κρίνεται αναγκαία για την εκπλήρωση των γενικών και ειδικών σκοπών του Συνεταιρισμού.
Κατά την εκπλήρωση του σκοπού του ο Συνεταιρισμός υποχρεώνεται να προσαρμόζει τα προγράμματα του σύμφωνα, με το γενικότερο στεγαστικό και οικιστικό πρόγραμμα όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά από τους ισχύοντες νόμους, προεδρικά διατάγματα κ.λ.π.
Απαγορεύεται η μεταβολή του σκοπού και της κατηγορίας του Συνεταιρισμού με ποινή διάλυσης του (άρθρο 5 παρ. 9 του υπ΄ αριθμ. 93/87 Π.Δ./τος).

Άρθρο 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
Η διάρκεια του Συνεταιρισμού ορίζεται απεριόριστη.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Άρθρο 5ο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Το κεφάλαιο του Συνεταιρισμού αποτελείται από:

 α)Τακτικές και έκτακτες εισφορές μελών.
β)Τόκους καταθέσεων , ή άλλα έσοδα από επωφελείς τοποθετήσεις των  τακτικών
αποθεματικών-κεφαλαίων του Συνεταιρισμού.
γ)Μισθώματα εκμισθωμένων ακινήτων.
δ)Κάθε έσοδο από δικαιώματα.
ε)Δωρεές κάθε είδους.

 

Άρθρο 6ο
ΤΡΟΠΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

 

Ο Συνεταιρισμός υποχρεούται να σχηματίσει τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο στο
οποίο περιέχονται:

 

1.Οι δωρεές προς το Συνεταιρισμό.
2.Οιτόκοι που προέρχονται από την υποχρεωτική κατάθεση σε αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα , με την μέριμνα του διοικητικού Συμβουλίου , που γίνεται στο όνομα του Συνεταιρισμού κάθε ποσού που υπερβαίνει τις εκατό πενήντα χιλιάδες(150.000) δρχ. που απαιτούνται για την κάλυψη των εξόδων του Συνεταιρισμού (άρθρο 8 παρ. 4 , παρ. 6 του υπ’ αριθμού 93/87 Π.Δ./τος).
Το κεφάλαιο του τακτικού αποθεματικού κατατίθεται σε αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εκπλήρωση του σκοπού του καθώς και για την αντιμετώπιση των εξόδων του Συνεταιρισμού , σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 3 του υπ’ αριθμ. 93/87 Π.Δ./τος.
Το έκτακτοo αποθεματικό σχηματίζεται από έκτακτες εισφορές των μελών με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , η οποία αποφασίζει επίσης για το σκοπό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ,άρθο 12 παρ.4 του υπ’ αριθμ 93/87 Π.Δ./τος.
Σε περίπτωση διάλυσης του Συνεταιρισμού το τυχόν υπόλοιπο από το έκτακτο αποθεματικό συνυπολογίζεται με το τακτικό και διατίθεται με τον τρόπο που περιγράφεται στην ΙΙΙ4 του άρθρου 12 Π.Δ. 93/87

 

 

Άρθρο 7ο
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Της

Η συνεταιριστική μερίδα είναι ονομαστική και αδιαίρετη.
Η αρχική συνεταιριστική μερίδα συνίσταται στο χρηματικό ποσό των δέκα χιλιάδων (10.00) δρχ. το οποίο καταβάλλεται με την έγκριση του Καταστατικού ή με την εγγραφή του νέου συνεταιρισμού, σε περίπτωση αντικατάστασης του μέλους. Το ύψος της Συνεταιριστικής μερίδας σε κάθε φάση της διαδικασίας εκπλήρωσης του σκοπού του Συνεταιρισμού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ανώτατα μεγέθη που προβλέπονται από το υπ’ αριθμο 93/87 Π.Δ./τος (άρθρο 7).
Αύξηση ή μείωση της αρχικής εταιρικής μερίδας γίνεται μόνο με τροποποίηση του καταστατικού ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των εγγεγραμμένων μελών , ανεξάρτητα αν κατά τη λήψη της ορισμένα μέλη έχουν αποχώρηση ή αποβιώσει , εφόσον διαρκεί η διαχειριστική περίοδος (άρθρο 5 παρ. 8 του υπ’ αριθμ. 93/87 Π.Δ./τος.
Κάθε μέλος συμετάσχει με μια μόνο εταιρική μερίδα σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας εκπλήρωσης του σκοπού του Συνεταιρισμού. Απαγορεύεται η μεταβίβαση της εταιρικής μερίδας , σε συνέταιρο ή σε τρίτο που δεν πλήρη τις προϋποθέσεις του μέλους.

 

Άρθρο 8ο
ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Συνεταιρισμού έναντι τρίτων και εφόσον δεν επαρκεί η περιουσία του για την ικανοποίηση των δανειστών , τα μέλη ευθύνονται μέχρι του ποσού της εταιρικής τους μερίδας (άρθρο 7 , παρ. 4 του υπ’ αριθμ. 93/87 Π.Δ./τος).

 

Άρθρο 9ο
ΔΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Η σύναψη δανείων , το ύψος και οι όροι αποδοχής καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού και τους δανειοδοτικούς φορείς. Η διαχείριση του δανείου γίνεται μέσα στα πλαίσια του επιδιωκόμενου σκοπού από τη διοίκηση του συνεταιρισμού. Και είναι δυνατόν:
  α)Να γίνει από τη διοίκηση του Συνεταιρισμού στην περίπτωση οργανωμένης δόμησης ή σύστασης Εταιρείας Μικτής Οικονομίας.
  β)Να γίνει από κάθε μέλος ξεχωριστά εφ’ όσον το ποσόν του δανείου μοιραστεί ισόποσα στα ενδιαφέροντα μέλη και προηγηθεί σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (άρθρο 12 παρ. V εδαφ. 1,2 του 93/87 Π.Δ./τος).

 

Άρθρο 10ο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ

Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει 31η Δεκεμβρίου. Το πρώτο Οικονομικό έτος λήγει 31η Δεκεμβρίου του έτους σύστασης του Συνεταιρισμού (άρθρο 12, παρ. 1 του υπ’ αριθμ 93/87 Π.Δ./τος).

 

Άρθρο 11ο
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων του Συνεταιρισμού συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση κατά το μήνα Δεκέμβριο μαζί με έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου (άρθρο 12, παρ. 2 του υπ’αριθμ. 93/87 Π.Δ./τος).

 

Άρθρο 12ο
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μέσα στο πρώτο εξάμηνο κάθε χρόνο συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ο ισολογισμός και απολογισμός του πλοηγούμενου χρόνου και υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση μαζί με έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου , σύμφωνα με το άρθρο 12 , παρ. 4 του Π.Δ./τος 93/87.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
Α’ ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ
Άρθρο 13ο
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΛΩΝ

 

Μέλη του Οικοδομικού Συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν:
Φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του. Η δήλωση για συμμετοχή στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό δεν ανακαλείται μέχρι την σύσταση του Μετά τη σύσταση εφαρμόζονται οι διατάξεις του διατάγματος για έξοδο ή αποχώρηση.
Την ιδιότητα μέλους Συνεταιρισμού δεν αποκτούν ούτε μπορούν να ζητήσουν τη σύσταση του:
1.Πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα μέλους Συνεταιρισμού της ίδιας κατηγορίας.
2.Πρόσωπα που υπήρξαν μέλη άλλου Συνεταιρισμού και που εξήλθαν ή διαγράφτηκαν χωρίς να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις αυτές.
3.Πρόσωπα που βρίσκονται υπό δικαστική ή νόμιμη απαγόρευση ή τελούν υπό δικαστική αντίληψη ή έχουν καταδικαστεί σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 του υπ’ αριθμ. 93/87 Π.Δ.
Για τα μέλη που προκύπτουν από νέες συμετοχές οι περιορισμοί του υπ’ αριθμ. 93/87 Π.Δ. / τος αρχίζουν να ισχύουν από την ημερομηνία εγγραφής τους στο Συνεταιρισμό.

 

ΟΡΟΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΒΟΛΗΣ
ΜΕΛΟΥΣ – ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
Άρθρο 14ο
ΕΞΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

1.Καθε μέλος μπορεί να εξέλθει από το Συνεταιρισμό 3 χρόνια μετά την ημερομηνία εγγραφής του, αλλά μόνο στο τέλος της συνεταιριστικής χρήσης , με έγγραφη δήλωση που γίνεται προς τη διοίκηση του Συνεταιρισμού και το αρμόδιο Ειρηνοδικείο τρείς μήνες τουλάχιστον πριν από την έξοδο (άρθρο 6 , παρ. 5α του Π.Δ. 93/87).
2.Στην περίπτωση που η έξοδος μέλους γίνεται μετά τη διάθεση του Συνεταιρικού κεφαλαίου για την υλοποίηση του σκοπού σύστασης του, ο Συνεταιρισμός οφείλει να αντικαταστήσει το εξερχόμενο μέλος όπως περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 6 του υπ’ αριθμ. 93/87 Π.Δ.. Κατά τον ίδιο τρόπο μπορεί να γίνεται αντικατάσταση του μέλους που εξέρχεται πριν από τη διάθεση του Συνεταιρικού κεφαλαίου.
3.Το μέλος που εξέρχεται έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις μέχρι τη λήξη της χρήσης κατά την οποία εξέρχεται. Αν είναι μέλος του Διοικητικού ή του Εποπτικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού, παύει να μετέχει στις συνεδριάσεις τους από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης εξόδου.
4.Το μέλος που εξέρχεται από το Συνεταιρισμό , έχει δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή της μερίδας του (άρθρο 6 , παρ.5 , εδαφ. Δ’ του Π.Δ. 93/87).

 

Άρθρο 15ο
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Η διαγραφή μέλους του Συνεταιρισμού γίνεται στις εξής περιπτώσεις:
1.Όταν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου για απιστία , κλοπή υπεξαίρεση , πλαστογραφία , παραχάραξη σφραγίδων , απάτη σε βάρος της περιουσίας του Συνεταιρισμού.
2.Όταν αποδεδειγμένα ασκεί δραστηριότητα σε βάρος του σκοπού και των συμφερόντων του Συνεταιρισμού.
3.Όταν καθυστερεί την καταβολή της Συνεταιριστικής μερίδας που οφείλει ή μέρους αυτής ή συνδρομή ή άλλη εισφορά για χρόνο μεγαλύτερο από έξι μήνες .
4.Όταν καθυστερεί την εξόφληση οποιασδήποτε οφειλής για την είσπραξη της οποίας άρχισε εναντίον του διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης.
Η διαγραφή μέλους γίνεται με κοινή απόφαση του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού , στην παρ. 1του παρόντος άρθρου. Στις περιπτώσεις 2.3 και 4 του παρόντος άρθρου η διαγραφή μέλους γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Διοικητικού ή Εποπτικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού.
Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατή η επανεγγραφή μέλους στο Συνεταιρισμό από τον οποίο διαγράφηκε (άρθρο 6 παρ. 6 εδ. Γ).
Ο Συνεταιρισμός οφείλει να αντικαταστήσει το μέλος που διαγράφτηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 6 του Π.Δ. 93/87. Σε περίπτωση θανάτου , το μέλος θεωρείται ότι εξέρχεται από το Συνεταιρισμό στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου κατά τη διάρκεια της οποίας επήλθε ο θάνατος.
στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα η συνεταιριστική ιδιότητα του θανόντος συνεχίζεται στο πρόσωπο του κληρονόμου. Σε περίπτωση ανηλίκων ή περισσοτέρων του ενός κληρονόμου η άσκηση των δικαιωμάτων ή η εκπλήρωση των υποχρεώσεων απέναντι στο Συνεταιρισμό γίνεται από το νόμιμα οριζόμενο επίτροπο ανηλίκων ή οριζόμενο εκπρόσωπο των συγκληρονόμων , μέχρι τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου.
Μετά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου , η συνεταιρική μερίδα του θανόντος μέλους και τυχών πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού του με το Συνεταιρισμό, περιέρχονται οριστικά σε έναν από τους νόμιμους κληρονόμους που ορίζεται από τους θπόλοιπους με έγγραφη δήλωση που κατατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού μέσα σε ένα χρόνο από το θάνατο του αρχικού συνεταίρου, σύμφωνα με το Π.Δ. 448/91.