Παραθεριστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός Εμπόρων Νομού Ηρακλείου

Αρχική Νέα Νέα Πρόσκληση για Γενική Συνέλευση την 12/12/2018
Πρόσκληση για Γενική Συνέλευση την 12/12/2018

Ηράκλειο 5/11./2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ¨ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.¨

Προς όλα τα μέλη του ¨Παραθεριστικού Οικοδομικού

Συνεταιρισμού Εμπόρων Ν. Ηρακλείου¨.

Ενταύθα

Κύριοι,

Καλείστε σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, στην Λ. Δημοκρατίας αρ.10 την 5/12/2018 ημέρα Τετάρη και ώρα 17:30.

Επειδή, για την νόμιμη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης, απαιτείται η παρουσία των τριών τετάρτων (¾) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του Συνεταιρισμού, που όμως είναι δύσκολο να επιτευχθεί κατά την ως άνω ημερομηνία, η Γ.Σ. θα συνέλθει τελικά την επόμενη Τετάρτη 12/12/2018 , στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, οπότε οι εργασίες της, θα πραγματοποιηθούν υποχρεωτικά, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών, τα οποία θα παρευρεθούν (άρθρο 20 Καταστατικού).

Η παρουσία όλων την 12η Δεκεμβρίου 2018 είναι επιβεβλημένη.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Πεπραγμένα 2018.

2. Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 2017.

3. Έγκριση Προϋπολογισμού 2019.

Αντίγραφα του Ισολογισμού 2017 και του Προϋπολογισμού 2019 θα είναι διαθέσιμα στα γραφεία του Συνεταιρισμού , στην Γενική Συνέλευση καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα μας www.poseni.gr.

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

Μαθιουδάκης –Μπότης Παναγιώτης Γιάνναρης Νικόλαος